Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Yunxiang]

陳筠湘﹐清人﹐女﹐字琳簫﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 九華仙館詩。蘇州府志﹐國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Yunxiang

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳筠湘 Chen Yunxiang﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題潘星斎秀才詩稿並呈琇卿女史: Ti Pan Xingzhai xiu cai shi gao bing cheng Xiuqing nü shi 20.13a
詩 shi: 秋雁(二首): Qiu yan 20.13a
In 珠來閣遺稿:一卷(清朱萼增撰),哀弦集:一卷(清徐錫第撰)。 Zhu lai ge yi gao:1 juan (by Zhu Ezeng, Qing Dynasty),Ai xian ji:1 juan (by Xu Yunmei, Qing Dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 珠來閣遺稿題辭: Zhu lai ge yi gao ti ci 題辭1.1a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )