Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
张漪﹐清人﹐女﹐字墨花﹐號柳塘﹐祥符人(今河南開封)。Related Materials: 著有 《翠筠館集》。國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 张漪 ﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 春曉: Chun xiao 20.2b
詩 shi: 昭君: Zhaojun 20.3a
詩 shi: 麟見亭廉訪太夫人惲太君選閨秀詩劉松嵐師以拙稿薦譬鹽車之困馬欣逢伯樂爨下之焦桐幸遇中郎實為平生奇遇也: Lin Jianting lian fang tai fu ren Yun tai jun xuan gui xiu shi Liu Songlan shi yi zhuo guo jian pi yan che zhi kun ma xin feng Bole cuan xia zhi jiao tong xing yu zhong lang shi wei ping sheng qi yu ye 題辭.3b
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )