Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Lu Suxin]

陸素心﹐清人﹐女﹐字蘭垞﹐平湖人(今浙江平湖)。Related Materials: 著有 碧雲軒詩鈔。湖州府志﹐平湖縣志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有陸耕南序﹐徐金鏡跋。

Search the China Biographical Database for further information on Lu Suxin

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 陸素心 Lu Suxin ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陸素心 Lu Suxin )
[ remarks and biographies on 陸素心 Lu Suxin ]
《歷代婦女著作考》 P. 614 著錄 作者: 胡文楷
論陸素心詩 Lun Lu Suxin shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
陸素心[略傳] Lu Suxin [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
秋夕用平湖女子陸蘭垞韻 Qiu xi yong Pinghunüzi Lu Lancha yun  作者﹕王貞儀 Wang Zhenyi

[show texts (2 texts)]

( Back )