Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Yingzhou]

李瀛洲﹐清人﹐女﹐字怡亭﹐成都人(今四川成都)。Related Materials: 著有 《靜好堂稿》《瀛洲草一卷》。柳絮集﹐華陽縣志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Li Yingzhou

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 李瀛洲 Li Yingzhou ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李瀛洲 Li Yingzhou )
[ remarks and biographies on 李瀛洲 Li Yingzhou ]
《歷代婦女著作考》 P. 345 著錄 作者: 胡文楷
論李瀛洲詩 Lun Li Yingzhou shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
李瀛洲[略傳] Li Yingzhou [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
寄怡亭四妹 Ji Yiting si mei  作者﹕李龍川 Li Longchuan

[show texts (3 texts)]

( Back )