Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Chihong]

李赤虹﹐清人﹐女﹐字玉文﹐號夢蕉﹐崑山人(今江蘇崑山)。Related Materials: 著有 《夢蕉詩鈔》。蘇州府志﹐柳絮集﹐小黛軒論詩詩﹐國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Li Chihong

[show details]

[hide texts]
Writings of 李赤虹 Li Chihong﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 元夕即事: Yuan xi ji shi 9.9b
詩 shi: 雨後江行: Yu hou jiang xing 9.9b
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )