Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Peifu]

吳佩孚(1874-1939)﹐男﹐字子玉﹐蓬萊人(今山東蓬萊)

Search the China Biographical Database for further information on Wu Peifu

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳佩孚 Wu Peifu﹕
In 呂碧城集:五卷(民國呂碧城撰)。中華書局出版,民國十八年(1929)九月印刷發行 Lü Bicheng ji: 5 juan (by Lü Bicheng, Republican period)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 吳子玉將軍佩孚手書一則: Wu Ziyu jiang jun Peifu shou shu yi ze 2.5b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )