Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hu Shenrong]

胡慎容(1728-1760)﹐女﹐字玉亭﹐號臥雲﹐又名紅餘﹐玉容﹐山陰人(今浙江紹興)。Related Materials: 著有 《紅鶴山莊詩鈔二卷》。擷芳集﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有蔣士銓﹐王金英評點及序﹐王槐植跋。

Search the China Biographical Database for further information on Hu Shenrong

[show details]

[hide texts]
Writings of 胡慎容 Hu Shenrong﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 別景素四姊: Bie Jingsu si zi 10.6b
詩 shi: 病中: Bing zhong 10.7a
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 菩薩蠻: Pu sa man 5.9a
詞 ci: 鳳棲梧﹕寄姊 Feng qi wu﹕Ji zi 5.9b
In 紅鶴山莊近體詩:二卷; 紅鶴山莊二集:一卷; 紅鶴詞:一卷(清胡慎容撰)。清嘉慶三年(1798)刻本 Hong he shan zhuang shi jin ti shi: 2 juan; Hong he shan zhuang er ji: 1 juan; Hong he ci: 1 juan (by Hu Shenrong, Qing dynasty)
詩 shi: 望廬山: Wang Lu shan 1.1a
詩 shi: 題望江樓: Ti Wangjiang lou 1.1a
詩 shi: 雲海 社題: Yun hai she ti 1.1b
詩 shi: 鳥道: Niao dao 1.1b
詩 shi: 簾月: Lian yue 1.2a
詩 shi: 九日: Jiu ri 1.2a
詩 shi: 暴雨: Bao yu 1.2a
詩 shi: 雁: Yan 1.2b
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 1.2b
詩 shi: 別景素四姊: Bie Jingsu si zi 1.3a
詩 shi: 燕: Yan 1.3a
詩 shi: 蘆岸: Lu an 1.3a
詩 shi: 病中: Bing zhong 1.3b
詩 shi: 久雨: Jiu yu 1.3b
詩 shi: 臘梅: La mei 1.4a
詩 shi: 秋雨夜別: Qiu yu ye bie 1.4a
詩 shi: 南粵早春: Nan Yue zao chun 1.4a
詩 shi: 山行: Shan xing 1.4b
詩 shi: 松: Song 1.4b
詩 shi: 壽王太夫人(二首): Shou Wang tai fu ren (er shou) 1.5a
詩 shi: 孤雁: Gu yan 1.5b
詩 shi: 初春: Chu chun 1.5b
詩 shi: 古廟: Gu miao 1.6a
詩 shi: 瀑布: Pu bu 1.6a
詩 shi: 梅花: Mei hua 1.6b
詩 shi: 荷珠: He zhu 1.6b
詩 shi: 題望江樓: Ti Wang jiang lou 1.7a
詩 shi: 松滋惜別: Songzi xi bie 1.7a
詩 shi: 客途新柳: Ke tu xin liu 1.7a
詩 shi: 月斜: Yue xie 1.7b
詩 shi: 雁: Yan 1.8a
詩 shi: 新秋寄景素四姊(二首): Xin qiu ji Jingsu si zi (er shou) 1.8a
詩 shi: 春殘: Chun can 1.8b
274 poem(s) (Page 1 of 6)<< | < | > | >> New Search

( Back )