Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Feiqiong]

王飛瓊﹐清人﹐女﹐蒼梧人(今廣西蒼梧)。國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Feiqiong

[show details]

[hide texts]
Writings of 王飛瓊 Wang Feiqiong﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 默坐: Mo zuo 8.22a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )