Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zheng Xiaoxu]

鄭孝胥(1860–1938)﹐男﹐字蘇戡﹐號海藏﹐又名太夷﹐閩侯人(今福建閩侯)。Related Materials: 著有 《海藏樓詩》。大辭海 美術卷[2012]有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zheng Xiaoxu

[show details]

[hide texts]
Writings of 鄭孝胥 Zheng Xiaoxu﹕
In 夢僊詩稿:一卷, 續集: 一卷(清孫雲著)。民國十三年(1924)排印本 Meng xian shi gao: 1 juan, xu ji: 1 juan (by Sun Yun, Qing dynasty)
封面: Feng mian Page 1
文﹕弁言 Wen: Bian yan: 夢僊詩稿弁言: Meng xian shi gao bian yan Page 15
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )