Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhong Guangsheng]

鍾廣生(1875-1935)﹐男﹐字笙叔﹐號遜庵﹐餘杭人(今浙江餘杭)。庭州古今詩詞選[1994]有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhong Guangsheng

[show details]

[hide texts]
Writings of 鍾廣生 Zhong Guangsheng﹕
In 莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)。民國(1929)鉛印本 E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty)
詩 shi: 鍾遜庵先生贈詩(有序): Zhong Xun'an xian sheng zeng shi (you xu) 卷首題詞.10b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )