Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
姜桂﹐清乾隆人﹐女﹐字芳垂﹐號古研道人﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《姜貞女詩集》。清閨秀藝文略﹐國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 姜桂 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 姜桂 )
[ remarks and biographies on 姜桂 ]
《歷代婦女著作考》 P. 424 著錄 作者: 胡文楷
姜桂[略傳] Jiang Gui [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
姜桂(畫徵續錄) Jiang Gui (Hua zheng xu lu)  作者/Author﹕ 湯漱玉 Tang Shuyu
姜桂(戴延年吳語) Jiang Gui (Dai Yannian Wu yu)  作者/Author﹕ 湯漱玉 Tang Shuyu

[show texts (1 texts)]

( Back )