Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fan Dangshi]

范當世(1854-1904)﹐男﹐字無錯﹐號伯子﹐又名肯堂﹐通州人(今江蘇南通)。Related Materials: 著有 范伯子詩文集。鄱陽湖歷代詩詞集注評,清史稿486卷張裕釗傳有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Fan Dangshi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 范當世 Fan Dangshi ]
滄海歸來集:詩十一卷,詞一卷,續集一卷,餘卷二卷,消愁吟二卷,文一卷(清姚倚雲撰)。民國三十三年(1944)或其後排印本
Cang hai gui lai ji: shi 11 juan, ci 1 juan, xu ji 1 juan, yu juan 2 juan, Xiao chou yin 2 juan, wen 1 juan (by Yao Yiyun, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 范當世 Fan Dangshi )
[ Correspondence, etc. ]
次大人韻呈夫子 Ci da ren Yun cheng fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
呈夫子 Cheng fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
次夫子韻 Ci fu zi yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
再次韻 Zai ci yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
安成孟夏寄懷夫子(三首) Ancheng meng xia ji huai fu zi (san shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
寄外子 Ji wai zi   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
用三弟懷夫子韻寄夫子 Yong san di huai fu zi yun ji fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
送別夫子(二首) Song bie fu zi (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
六月十五夜寄懷夫子 Liu yue shi wu ye ji huai fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:柳下美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian: Liu xia mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:惜花美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian: Xi hua mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:吹笛美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian: Chui di mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:桐陰美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian: Tong yin mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:修竹美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian: Xiu zhu mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
次韻夫子四時詞(四首) Ci yun fu zi Si shi ci (si shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
和夫子 He fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子以去影圖消悶自冬至至臘盡殆將五旬余時時具茶果餉於馮君之畫室既成又治酒饌以勞之承命綴和章於圖後(二首) Fu zi yi qu ying tu xiao men zi dong zhi zhi la jin dai jiang wu yue xun yu shi shi ju cha guo xiang yu Feng jun zhi hua shi ji cheng you zhi jiu zhuan yi lao zhi cheng ming zhui he zhang yu tu hou (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
舟行大孤山書呈夫子 Zhou xing Dagu shan shu cheng fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子去歲孟冬復來甥館以歐公四十韻作詩相贈歷陳病中艱苦雄文健句字字酸辛倚雲覽之涕下不能和也開嵗隨夫子歸謁舅姑而夫子橐筆北遊以應李相之聘秋杪吾又隨伯兄歸甯舟中小暇追述別後情辭次其元韻語質無華不自知其美惡聊寄津門一破客中之悶亦因以道舅姑隱衷云 Fu zi qu sui meng dong fu lai sheng guan yi Ou gong si shi yun zuo shi xiang zeng li chen bing zhong jian ku xiong wen jian ju zi zi suan xin Yiyun lan zhi ti xia bu neng he ye kai sui sui fu zi gui ye jiu gu er fu zi tuo bi bei you yi ying Li Xiang zhi pin qiu miao wu you sui bo xiong gui ning zhou zhong xiao xia zhui shu bie hou qing ci ci qi yuan yun yu zhi wu hua bu zi zhi qi mei e liao ji Jinmen yi po ke zhong zhi men yi yin yi dao jiu gu yin zhong yun   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
次夫子和李伯行唐花韻 Ci fu zi he Li Boxing Tang hua yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
和夫子用山谷韻 He fu zi yong shan gu yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
三次山谷韻追憶靜觀草堂 San ci shan gu yun zhui yi Jing guan cao tang  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
和夫子四十自壽韻 He fu zi Si shi zi shou yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子次三弟秋懷十首命倚雲和之得三首而為俗務所稽因循數月冬日小暇復成七章(十首) Fu zi ci san di Qiu huai shi shou ming Yiyun he zhi de san shou er wei su wu suo ji yin xun shu yue dong ri xiao xia fu cheng qi zhang (shi shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬: 魚菴 Fu zi he Lu Luwang Yu ju shi yi Pi Ximei hou wu shou xiang zhu: Yu an  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬: 釣磯 Fu zi he Lu Luwang Yu ju shi yi Pi Ximei hou wu shou xiang zhu: Diao ji  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬: 蓑衣 Fu zi he Lu Luwang Yu ju shi yi Pi Ximei hou wu shou xiang zhu:Suo yi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬:篛笠 Fu zi he Lu Luwang Yu ju shi yi Pi Ximei hou wu shou xiang zhu: Ruo li  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬: 背篷 Fu zi he Lu Luwang Yu ju shi yi Pi Ximei hou wu shou xiang zhu: Bei peng   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子命題薛次申觀察枕經書屋畫卷(二首) Fu zi ming ti Xue Cishen guan cha Zhen jing shu wu hua juan (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
同夫子和顧延卿見貽原韻 Tong fu zi he Gu Yanqing jian yi yuan yun   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
同夫子為徐積餘太守題王淵雅夫婦合壁卷 Tong fu zi wei Xu Jiyu tai shou ti Wang Yuanya fu fu he bi juan  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
滬上行贈肯堂 Hu shang xing zeng Kentang   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
同夫子過焦山感舊次韻(二首) Tong fu zi guo Jiao shan gan jiu ci yun (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子弔於江右乃余少時侍宦之地今吾父沒矣夫子以詩寄念感且涕零步其原韻 Fu zi di yu Jiang you nai yu shao shi shi huan zhi di jin wu fu mo yi fu zi yi shi ji nian gan qie ti ling bu qi yuan yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
和夫子酬江太守原韻即以寫懷(三首) He fu zi Chou Jiang tai shou yuan yun ji yi xie huai (san shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
呈夫子 Cheng fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
次夫子韻 Ci fu zi yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
再次韻 Zai ci yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
送別夫子(二首) Song bie fu zi (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
六月十五夜寄懷夫子 Liu yue shi wu ye ji huai fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
用大人樂字韻懷肯堂(二首) Yong da ren le zi yun huai Kentang (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
曉窗卽事書悶和夫子韻 Xiao chuang ji shi shu men he fu zi yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子肺疾漸愈私心稍適偶作短章以博一粲 Fu zi fei ji jian yu si xin shao shi ou zuo duan zhang yi bo yi can  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
安成孟夏寄懷夫子(三首) Ancheng meng xia ji huai fu zi (san shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
寄外子 Ji wai zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
用三弟懷夫子韻寄夫子 Yong san di huai fu zi yun ji fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
浪淘沙 Lang tao sha  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
春日漫題有懷夫子信筆書來聊以撥悶(六首) Chun ri man ti you huai fu zi xin bi shu lai liao yi bo men (liu shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:柳下美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian:Liu xia mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:桐陰美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian:Tong yin mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:惜花美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian:Xi hua mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:吹笛美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian:Chui di mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
題五美箋寄懷外子肯堂每次書皆用此箋:修竹美人 Ti wu mei jian ji huai wai zi Kentang mei ci shu jie yong ci jian:Xiu zhu mei ren  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
次韻夫子四時詞(四首) Ci yun fu zi si shi ci (si shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
和夫子(二首) He fu zi (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子以去影圖消悶自冬至至臘盡殆將五旬余時時具茶果餉於馮君之畫室既成又治酒饌以勞之承命綴和章於圖後(二首) Fu zi yi Qu ying tu xiao men zi dong zhi zhi la jin dai jiang wu xun yu shi shi ju cha guo xiang yu Feng jun zhi hua shi ji cheng you zhi jiu zhuan yi lao zhi cheng ming zhui he zhang yu tu hou (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
和夫子贈伯兄韻並以奉贈 He fu zi zeng bo xiong yun bing yi feng zeng  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
舟行大孤山書呈夫子 Zhou xing Dagu shan shu cheng fu zi  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子去歲孟冬復來甥館以歐公四十韻作詩相贈歷陳病中艱苦雄文健句字字酸辛倚雲覽之涕下不能和也開嵗隨夫子歸謁舅姑而夫子橐筆北遊以應李相之聘秋杪吾又隨伯兄歸寗舟中小暇追述別後情辭次其元韻語質無華不自知其美惡聊寄津門一破客中之悶亦因以道舅姑隱衷云 Fu zi qu sui meng dong fu lai sheng guan yi Ou gong si shi yun zuo shi xiang zeng li chen bing zhong jian ku xiong wen jian ju zi zi suan xin Yiyun lan zhi ti xia bu neng he ye kai sui sui fu zi gui ye jiu gu er fu zi tuo bi bei you yi ying Li xiang zhi pin qiu miao wu you sui bo xiong gui ning zhou zhong xiao xia zhui shu bie hou qing ci ci qi yuan yun yu zhi wu hua bu zi zhi qi mei e liao ji Jinmen yi po ke zhong zhi men yi yin yi dao jiu gu yin zhong yun   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
次夫子和李伯行唐花韻 Ci fu zi he Li Boxing Tang hua yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
和夫子用山谷韻 He fu zi yong shan gu yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
三次山谷韻追憶靜觀草堂 San ci shan gu yun zhui yi Jing guan cao tang  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
和夫子四十自壽韻(六首) He fu zi Si shi zi shou yun (liu shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子次三弟秋懷十首命倚雲和之得三首而為俗務所稽因循數月冬日小暇復成七章(十首) Fu zi ci san di Qiu huai shi shou ming Yiyun he zhi de san shou er wei su wu suo ji yin xun shu yue dong ri xiao xia fu cheng qi zhang (shi shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬: 魚菴 Fu zi he Lu Luwang Yu ju shi yi Pi Ximei hou wu shou xiang zhu: Yu an  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬: 釣磯   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬: 蓑衣   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬:篛笠 Fu zi he Lu Luwang Yu ju shi yi Pi Ximei hou wu shou xiang zhu: Ruo li  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子和陸魯望漁具詩以皮襲美後五首相屬: 背篷 Fu zi he Lu Luwang Yu ju shi yi Pi Ximei hou wu shou xiang zhu: Bei peng  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子命題薛次申觀察枕經書屋畫卷(二首) Fu zi ming ti Xue Cishen guan cha Zhen jing shu wu hua juan (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
同夫子和顧延卿見貽原韻 Tong fu zi he Gu Yanqing jian yi yuan yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
同夫子為徐積餘太守題王淵雅夫婦合壁卷 Tong fu zi wei Xu Jiyu tai shou ti Wang Yuanya fu fu he bi juan  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
滬上行贈肯堂 Hu shang xing zeng Kentang   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
同夫子過焦山感舊次韻(二首) Tong fu zi guo Jiao shan gan jiu ci yun (er shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
夫子弔於江右乃余少時侍宦之地今吾父沒矣夫子以詩寄念感且涕零步其原韻 Fu zi di yu Jiang you nai yu shao shi shi huan zhi di jin wu fu mo yi fu zi yi shi ji nian gan qie ti ling bu qi yuan yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
和夫子酬江太守原韻即以寫懷(三首) He fu zi Chou Jiang tai shou yuan yun ji yi xie huai (san shou)  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
曉窗卽事書悶和夫子韻 Xiao chuang ji shi shu men he fu zi yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
侍夫子就醫滬上候輪旅舍酬其見示元韻 Shi fu zi jiu yi Hushang hou lun lü she chou qi jian shi yuan yun   作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun
侍夫子就醫滬上候輪旅舍酬其見示元韻 Shi fu zi jiu yi Hushang hou lun lü she chou qi jian shi yuan yun  作者﹕姚倚雲 Yao Yiyun

[show texts (1 texts)]

( Back )