Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Shu]

武淑(1850–1921)﹐女﹐字怡鴻﹐號儀光閣主﹐富平人(今富平)。Related Materials: 著有 《儀光閣雜著》。富平縣志有著錄。有武澂。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Shu

[show details]

[hide texts]
Writings of 武淑 Wu Shu﹕
In 儀光閣雜著:一卷(清武淑撰)。西安排印本 Yi guang ge za zhu: 1 juan (By Wu Shu, Qing dynasty)
文﹕文 Wen: Wen: 孟母考: Meng mu kao Page 19
文﹕文 Wen: Wen: 西銘解: Xi ming jie Page 20
文﹕文 Wen: Wen: 田獲三狐解: Tian huo san hu jie Page 21
文﹕文 Wen: Wen: 李廣程不識論: Li Guang Cheng Bushi lun Page 24
文﹕文 Wen: Wen: 陳湯功罪論: Chen Tang gong zui lun Page 24
文﹕文 Wen: Wen: 趙苞全城論: Zhao Bao quan cheng lun Page 27
文﹕文 Wen: Wen: 鄭康成孔穎達論: Zheng Kangcheng Kong Yingda lun Page 29
文﹕文 Wen: Wen: 郭子儀李光弼優劣論: Guo Ziyi Li Guangbi you lie lun Page 31
文﹕文 Wen: Wen: 王猛論: Wang Meng lun Page 32
文﹕文 Wen: Wen: 郭子儀李光弼優劣論: Guo Ziyi Li Guangbi you lie lun Page 32
文﹕文 Wen: Wen: 王猛論: Wang Meng lun Page 33
文﹕文 Wen: Wen: 題鄭俠論新法進流民圖狀後: Ti Zheng Xia lun xin fa jin liu min tu zhuang hou Page 37
文﹕傳 Wen: Zhuan: 武塘魏于雲小傳: Wu tang Wei Yuyun xiao zhuan Page 38
文﹕祭文 Wen: Ji wen: 濟南為位祭先嚴文: Ji nan wei wei ji xian yan wen Page 39
文﹕文 Wen: Wen: 小樓記: Xiao lou ji Page 41
文﹕文 Wen: Wen: 可月亭記: Ke yue ting ji Page 43
文﹕文 Wen: Wen: 祈晴文: Qi qing wen Page 44
文﹕賦 Wen: Fu: 擬鮑明遠舞鶴賦: Ni Bao Mingyuan wu he fu Page 45
文﹕賦 Wen: Fu: 登萬壽閣望太華仙掌賦: Deng Wan shou Ge wang Taihua xian zhang fu Page 47
文﹕賦 Wen: Fu: 水仙花賦: Shuixian hua fu Page 48
文﹕銘 Wen: Ming: 太華銘: Taihua ming Page 49
文﹕序 Wen: Xu: 興平張母太孺人壽序: Xingping Zhang mu tai ru ren shou xu Page 50
21 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )