Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Zhisheng]

江之升﹐清嘉慶至同治年間人﹐男﹐昭文人(今江蘇常熟)

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Zhisheng

[show details]

[hide texts]
Writings of 江之升 Jiang Zhisheng﹕
In 獨清閣詩詞鈔:四卷,詩餘賦:一卷(清江淑則撰)。 Du qing ge shi ci cao: 4 juan, shi yu fu: 1 juan(by Jiang Shuze, Qing Dynasty)
文﹕文 Wen: Wen: (文): (Wen) 祭文.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )