Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
費有容(1874-1931)﹐男﹐字恕皆﹐號只園﹐又名蟄園﹐吳興人(今浙江湖州)

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 費有容 ﹕
In 鴻雪樓詩選初集:四卷,鴻雪樓外集:一卷(清沈善寶撰)。 Hong xue lou shi xuan chu ji:4 juan,Hong xue lou wai ji:1 juan(by Shen Shanbao, Qing Dynasty)
詩 shi: 題武沈夫人詩稿用二十六寢全韻: Ti wu Shen fu ren shi gao yong er shi liu qin quan yun 題詞.1b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )