Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gu Changji]

顧償基(1881-1955)﹐男﹐字贶予﹐號幻公﹐又名愧父﹐通州人(今江蘇南通)。Related Materials: 著有 《幻公遗稿》。

Search the China Biographical Database for further information on Gu Changji

[show details]

[hide texts]
Writings of 顧償基 Gu Changji﹕
In 鴻雪樓詩選初集:四卷,鴻雪樓外集:一卷(清沈善寶撰)。 Hong xue lou shi xuan chu ji:4 juan,Hong xue lou wai ji:1 juan(by Shen Shanbao, Qing Dynasty)
文﹕贊 Wen: Zan: 沈孝女傳贊: Shen xiao nü zhuan zan 贊.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )