Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Xizhe]

陳希哲﹐清乾隆嘉慶道光人﹐男﹐字雲濤﹐元和人(今江蘇蘇州)

Search the China Biographical Database for further information on Chen Xizhe

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳希哲 Chen Xizhe﹕
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (七言絕句五首): (Qi yan jue ju wu shou) 1.15a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )