Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Zhongzhao]

劉仲釗(1770-1833)﹐男﹐字元之﹐號藉山﹐陽湖人(今江蘇常州)。Related Materials: 著有 《雙桂詩集》《律賦》。《武進西營劉氏家譜》(1929,卷三·世表·葉二百七十一),《清代毗陵書目》卷四,《江蘇藝文志·常州卷》(頁595)有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Liu Zhongzhao

[show details]

[hide texts]
Writings of 劉仲釗 Liu Zhongzhao﹕
In 藤花閣詩草:一卷(清虞叶蘩撰)。清道光六年(1826)丙戍刻本 Teng hua ge shi cao: 1 juan (by Yu Yefan, Qing dynasty)
文﹕傳 Wen: Zhuan: 例贈孺人亡甥女虞佩祁小傳: Li zeng ru ren wang sheng nü Yu Peiqi xiao zhuan 傳.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )