Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Dou Zhengliu]

竇徵榴﹐清人﹐男﹐字桂園﹐豐潤人(今河北豐潤)

Search the China Biographical Database for further information on Dou Zhengliu

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )