Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao Yundi]

姚允迪﹐清人﹐女﹐字蕴生﹐金山人(今上海金山)。Related Materials: 著有 《秋琴閣詩鈔》。擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有姚念曾撰傳。

Search the China Biographical Database for further information on Yao Yundi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 姚允迪 Yao Yundi ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 姚允迪 Yao Yundi )
[ remarks and biographies on 姚允迪 Yao Yundi ]
《歷代婦女著作考》 P. 416 著錄 作者: 胡文楷
論姚允迪詩 Lun Yao Yundi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
姚允迪[略傳] Yao Yundi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (3 texts)]

( Back )