Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
駱樹英(1889-1907)﹐女﹐字予毅﹐錢塘人(今浙江杭州)。有蔣麟振序,駱騰衢〈族妹駱予毅傳〉、馬浮〈錢塘女士駱樹英傳〉、馬敍倫〈駱女士墓碣〉、袁世凱〈駱樹英墓誌銘〉。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 駱樹英 ﹕
In 飄香室文詩遺稿:一卷(清駱樹英撰)。清光緒間(1875-1908)鉛印本 Piao xiang shi wen shi yi gao: 1 juan (by Luo Shuying, Qing dynasty)
文﹕論 Wen: Lun: 李綱以十事進高宗論: Li Gang yi shi shi jin Gao zong lun 遺稿.1a
文﹕論 Wen: Lun: 祖龍築萬里長城論: Zu long zhu Wan li chang cheng lun 遺稿.1b
文﹕論 Wen: Lun: 女主治國論: Nü zhu zhi guo lun 遺稿.2b
文﹕論 Wen: Lun: 賢母勝於賢父論: Xian mu sheng yu xian fu lun 遺稿.3a
文﹕論 Wen: Lun: 彌勒約翰倡女權論: Mile Yuehan chang nü quan lun 遺稿.3b
文﹕論 Wen: Lun: 論女子裝飾之害: Lun nü zi zhuang shi zhi hai 遺稿.4b
文﹕論 Wen: Lun: 木蘭從軍議: Mulan cong jun yi 遺稿.5a
文﹕論 Wen: Lun: 駁女子無才便是德說: Bo Nü zi wu cai bian shi de shuo 遺稿.6a
文﹕論 Wen: Lun: 日俄相爭不論孰勝孰敗均於中國有損無益如何抵禦試籌善策: Ri E xiang zheng bu lun shu sheng shu bai jun yu Zhong guo you sun wu yi ru he di yu shi chou shan ce 遺稿.6b
文﹕記 Wen: Ji: 項城袁宮保視學記: Xiang cheng Yuan gong bao shu xue ji 遺稿.7b
文﹕記 Wen: Ji: 雪後夢梅記: Xue hou meng mei ji 遺稿.8a
文﹕書信 Wen: Shu xin: 丁未正月致某姊書: Ding wei zheng yue zhi mou zi shu 遺稿.8b
文﹕書信 Wen: Shu xin: 復津校某妹書: Fu Jin xiao mou mei shu 遺稿.9b
文﹕序 Wen: Xu: 歲暮勵志詩序 丙午十二月初八日原稿: Sui mu li zhi shi xu Bing wu shi er yue chu ba yuan gao 遺稿.10a
詩 shi: 擬隱孤山: Ni yin Gu shan 遺稿.10b
詩 shi: 詠梅花: Yong mei hua 遺稿.10b
詩 shi: 前題: Qian ti 遺稿.10b
詩 shi: 水仙花: Shui xian hua 遺稿.10b
詩 shi: 木蘭從軍: Mulan cong jun 遺稿.11a
詩 shi: 前題原韻: Qian ti yuan yun 遺稿.11a
詩 shi: 租龍築長城: Zu long zhu Chang cheng 遺稿.11a
詩 shi: 前題原韻: Qian ti yuan yun 遺稿.11a
詩 shi: 向日葵: Xiang ri kui 遺稿.11a
詩 shi: 浙江潮(二首): Zhejiang chao (er shou) 遺稿.11a
詩 shi: 彈琴: Tan qin 遺稿.11b
詩 shi: 前題原韻(二首): Qian ti yuan yun (er shou) 遺稿.11b
26 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )