Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu shi (Wang mou qi)]

吳氏(汪某妻)﹐清人﹐女﹐號棲梧閣主人﹐桐城人(今安徽桐城)。Related Materials: 著有 《秋鴻集》﹐《棲梧閣詩集》。小黛軒論詩詩﹐國朝金陵詩徵﹐國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wu shi (Wang mou qi)

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳氏(汪某妻) Wu shi (Wang mou qi)﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 詠史(四首): Yong shi (si shou) 2.20b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )