Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shen Qi]

沈圻﹐清乾隆嘉慶間人﹐男﹐字銕龍﹐吳縣人(今江蘇蘇州)

Search the China Biographical Database for further information on Shen Qi

[show details]

[hide texts]
Writings of 沈圻 Shen Qi﹕
In 小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本 Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
詩 shi: 又[題學隸圖](二首): You [Ti Xue li tu] (er shou) 2.5b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )