Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Sun Yijun]

孫義銞﹐清乾隆嘉慶間人﹐男﹐字子和﹐元和人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 好深湛思室詩存二十二卷。

Search the China Biographical Database for further information on Sun Yijun

[show details]

[hide texts]
Writings of 孫義銞 Sun Yijun﹕
In 小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本 Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
詩 shi: 又[題學隸圖](四首): You [Ti Xue li tu] (si shou) 2.5a
詩 shi: 又[題花裏寫詩圖]: You [Ti Hua li xie shi tu] 2.11a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )