Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu Derong]

朱德蓉﹐清人﹐女﹐字趙璧﹐山陰人(今浙江紹興)。本朝名媛詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu Derong

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 朱德蓉 Zhu Derong ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 朱德蓉 Zhu Derong )
本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本
Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 朱德蓉 Zhu Derong )
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 朱德蓉 Zhu Derong )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 朱德蓉 Zhu Derong )
[ remarks and biographies on 朱德蓉 Zhu Derong ]
朱德蓉[略傳] Zhu Derong [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
朱德蓉[略傳] Zhu Derong [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu

[show texts (16 texts)]

( Back )