Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
祁德瓊﹐明末清初人﹐女﹐字昭華﹐號修嫣﹐又名卞客﹐山陰人(今浙江紹興)。Related Materials: 著有 未焚集。紹興府志﹐柳絮集﹐國朝閨秀正始集,名媛詩緯初編有著錄。有商景蘭序。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 祁德瓊 ﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 送別黃皆令: Song bie Huang Jieling 2.14b
詩 shi: 和黃皆令遊密園: He Huang Jieling you Mi yuan 2.15a
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 咏紫芝軒荷花: Yong Zi zhi xuan he hua 16.8a
詩 shi: 雨雪篇: Yu xue pian 16.8a
詩 shi: 九曲步月聞歌: Jiu qu bu yue wen ge 16.8b
詩 shi: 寄楚纕: Ji Chuxiang 16.8b
詩 shi: 暮春: Mu chun 16.9a
詩 shi: 咏虞姬: Yong Yuji 16.9a
詩 shi: 獨步尋花: Du bu xun hua 16.9b
詩 shi: 代閨懷遠: Dai gui huai yuan 16.9b
詩 shi: 贈湘君: Zeng Xiangjun 16.9b
詩 shi: 閨中四時歌夏: Gui zhong si shi ge xia 16.10a
詩 shi: 秋: Qiu 16.10a
詩 shi: 冬: Dong 16.10a
詩 shi: 游密園: You Mi yuan 16.10b
詩 shi: 閨怨: Gui yuan 16.10b
In 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕 Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
詩 shi: 送別黃皆令: Song bie Huang Jieling 17.20b
17 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )