Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Chaichun]

吳茝春﹐清人﹐女﹐字淑洲﹐華亭人(今上海松江)。Related Materials: 著有 《蘭谷集》。擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有王祖慶序。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Chaichun

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳茝春 Wu Chaichun﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 海棠曲: Hai tang qu 6.16a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )