Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Xidi]

徐錫第﹐清嘉慶道光人﹐男﹐字雲楣﹐號蘭叔﹐吳江人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 《哀弦集》。《清人詩文集總目提要》1319頁有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Xidi

[show details]

[hide texts]
Writings of 徐錫第 Xu Xidi﹕
In 珠來閣遺稿:一卷(清朱萼增撰),哀弦集:一卷(清徐錫第撰)。 Zhu lai ge yi gao:1 juan (by Zhu Ezeng, Qing Dynasty),Ai xian ji:1 juan (by Xu Yunmei, Qing Dynasty)
文﹕行狀 Wen: Xing zhuang: 皇清例封孺人亡婦朱孺人狀: Huang Qing li feng ru ren wang fu Zhu ru ren zhuang 狀.1a
詩 shi: 附原作(三首): Fu yuan zuo (san shou) 珠來閣遺稿.9b
詩 shi: 附原作: Fu yuan zuo 珠來閣遺稿.10b
文﹕自序 Wen: Zi xu: 哀絃集自序: Ai xian ji zi xu 自序.1a
詩 shi: 哭亡婦朱孺人(十二首): Ku wang fu Zhu ru ren (shi er shou) 哀絃集.1a
詩 shi: 吳興夜歸: Wuxing ye gui 哀絃集.2b
詩 shi: 夜聞圓明寺鐘聲(有序): Ye wen Yuan ming si zhong sheng (you xu) 哀絃集.3a
詩 shi: 視殯宮作(二首): Shi bin gong zuo (er shou) 哀絃集.3b
詩 shi: 婦歿之兩月余偶臥疾夢中相見問慰殷殷恍如久別初歸經時而覺殘燈閃影凍雪鳴窗想像平生宛宛在目枕邊吟此以寫哀情(二首): Fu mo zhi liang yue yu ou wo yi meng zhong xiang jian wen wei yin yin huang ru jiu bie chu gui jing shi er jue can deng shan ying dong xue ming chuang xiang xiang ping sheng wan wan zai mu zhen bian yin ci yi xie ai qing(er shu) 哀絃集.4b
詩 shi: 寒夜: Han ye 哀絃集.5a
詩 shi: 冬日省外舅舟過分湖: Dong ri xing wai jiu zhou guo fen hu 哀絃集.5b
詩 shi: 除夕: Chu xi 哀絃集.5b
詩 shi: 元宵無月獨坐小齋撫今追昔悽然有作: Yuan xiao wu yue du zuo xiao zhai fu jin zhui xi qi ran you zuo 哀絃集.6a
詩 shi: 清明感懷(二首): Qing ming gan huai (er shou) 哀絃集.6b
詩 shi: 偶得曉夢為百舌驚醒枕上成此: Ou de xiao meng wei bai she jing xing zhen shang cheng ci 哀絃集.7a
詩 shi: 同人招飲山塘留仙閣望辛巳年舊寓半角綺樓殘紅盡褪一株絲柳故綠都銷昔日雙棲今番獨對臨風酹酒揾淚成吟: Tong ren zhao yin Shantang Liu xian ge wang Xin si nian jiu yu ban jiao qi lou can hong jin tui yi zhu si liu gu lü dou xiao xi ri shuang qi jin fan du dui lin feng lei jiu wen lei cheng yin 哀絃集.7b
詩 shi: 午日: Wu ri 哀絃集.8a
詩 shi: 題遺像: Ti yi xiang 哀絃集.8b
詩 shi: 新秋讀義山集有感: Xin qiu du Yi shan ji you gan 哀絃集.8b
詩 shi: 秋海棠次外姑韻: Qiu hai tang ci wai gu yun 哀絃集.9a
詩 shi: 秋夜甥館嗽不能寐一燈如豆四壁蛩吟撫枕黯然占成長句: Qiu ye sheng guan sou bu neng mei yi deng ru dou si bi qiong yin fu zhen an ran zhan cheng chang ju 哀絃集.9b
詩 shi: 殘秋夜坐偶成: Can qiu ye zuo ou cheng 哀絃集.10a
詩 shi: 答友: Da you 哀絃集.10a
詩 shi: 除婦服作: Chu fu fu zuo 哀絃集.10b
詩 shi: (除婦服作)其二: (Chu fu fu zuo) Qi er 京絃集.11a
文﹕記 Wen: Ji: 蘭因了悟圖記: Lan yin liao wu tu ji 蘭因了悟圖記.1a
文﹕記 Wen: Ji: 綠牕待月圖記: Lü chuang dai yue tu ji 綠牕待月圖記.1a
30 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )