Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu Ezeng]

朱萼增(1798-1825)﹐女﹐字沁香﹐吳江人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 《珠來閣遺稿》。《蘇州府志》《盛湖志》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu Ezeng

[show details]

[hide texts]
Writings of 朱萼增 Zhu Ezeng﹕
In 珠來閣遺稿:一卷(清朱萼增撰),哀弦集:一卷(清徐錫第撰)。 Zhu lai ge yi gao:1 juan (by Zhu Ezeng, Qing Dynasty),Ai xian ji:1 juan (by Xu Yunmei, Qing Dynasty)
詩 shi: 水仙 時年十二: Shui xian shi nian shi er 珠來閣遺稿.1a
詩 shi: 春遊: Chun you 珠來閣遺稿.1a
詩 shi: 春雨: Chun yu 珠來閣遺稿.1b
詩 shi: 春晴: Chun qing 珠來閣遺稿.1b
詩 shi: 春曉: Chun xiao 珠來閣遺稿.2a
詩 shi: 春暮: Chun mu 珠來閣遺稿.2a
詩 shi: 燕: Yan 珠來閣遺稿.2a
詩 shi: 牡丹: Mu dan 珠來閣遺稿.2b
詩 shi: 初秋: Chu qiu 珠來閣遺稿.2b
詩 shi: 庭中桂花: Ting zhong gui hua 珠來閣遺稿.3a
詩 shi: 題畫(二首): Ti hua (er shou) 珠來閣遺稿.3a
詩 shi: 題探梅圖(二首): Ti Tan mei tu (er shou) 珠來閣遺稿.3b
詩 shi: 送家大人之任楚南: Song jia da ren zhi ren Chu nan 珠來閣遺稿.4a
詩 shi: 盆蘭: Pen lan 珠來閣遺稿.4b
詩 shi: 七夕詠古四首之三(三首): Qi xi yong gu si shou zhi san (san shou) 珠來閣遺稿.4b
詩 shi: 佛手柑: Fo shou gan 珠來閣遺稿.5b
詩 shi: 中秋玩月: Zhong qiu wan yue 珠來閣遺稿.5b
詩 shi: 闌干: Lan gan 珠來閣遺稿.6a
詩 shi: 臘梅: La mei 珠來閣遺稿.6a
詩 shi: 水仙: Shui xian 珠來閣遺稿.6a
詩 shi: 綠萼梅(二首): Lü e mei (er shou) 珠來閣遺稿.6b
詩 shi: 花朝: Hua zhao 珠來閣遺稿.7a
詩 shi: 撲蜨圖: Pu die tu 珠來閣遺稿.7b
詩 shi: 觀荷和藹亭兄韻(二首): Guan he he Aiting xiong yun (er shou) 珠來閣遺稿.7b
詩 shi: 春蘭: Chun lan 珠來閣遺稿.8a
詩 shi: 花朝對雨(二首): Hua zhao dui yu (er shou) 珠來閣遺稿.8a
詩 shi: 落花(三首): Luo hua (san shou) 珠來閣遺稿.8b
詩 shi: 梨花: Li hua 珠來閣遺稿.9a
詩 shi: 和外春日見懷原韻(三首): He wai chun ri jian huai yuan yun (san shou) 珠來閣遺稿.9a
詩 shi: 春日歸寧和外寄示原韻(三首): Chun ri gui ning he wai ji shi yuan yun (san shou) 珠來閣遺稿.10a
詩 shi: 玉蘭: Yu lan 珠來閣遺稿.11a
詩 shi: 題翁青萍女史重簾香鎖圖(四首): Ti Weng Qingping nü shi Chong lian xiang suo tu (si shou) 珠來閣遺稿.11b
詩 shi: 和外晚春晴: He wai wan chun qing 珠來閣遺稿.12a
44 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )