Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou Peisun]

周佩蓀(1785-1860)﹐女﹐梁溪人(今江蘇無錫)。Related Materials: 著有 《浣餘集》。《小壇欒室閨秀詞詞鈔》有著錄。有蔣大鏞,周福均。

Search the China Biographical Database for further information on Zhou Peisun

[show details]

[hide texts]
Writings of 周佩蓀 Zhou Peisun﹕
In 浣餘集詩鈔:一卷,浣餘集詞鈔:一卷(清周佩蓀撰)。咸豐十一年(1861) Huan yu ji shi chao:1 juan, Huan yu ji ci chao:1 juan (by Zhou Peisun, Qing Dynasty)
詩 shi: 春日偶成: Chun ri ou cheng 詩鈔.1a
詩 shi: 楊花: Yang hua 詩鈔.1b
詩 shi: 春日: Chun ri 詩鈔.1b
詩 shi: 春晚: Chun wan 詩鈔.2a
詩 shi: 夏夜納涼: Xia ye na liang 詩鈔.2a
詩 shi: 秋夜曉起口占: Qiu ye wan qi kou zhan 詩鈔.2a
詩 shi: 秋日偶成: Qiu ri ou cheng 詩鈔.2b
詩 shi: 秋窗風雨獨坐: Qiu chuang feng yu du zuo 詩鈔.2b
詩 shi: 冬日寄懷信芳妹: Dong ri ji huai Xinfang mei 詩鈔.3a
詩 shi: 舟中月夜: Zhou zhong yue ye 詩鈔.3b
詩 shi: 曇影夢痕圖為孫靜蘭女史作(二首): Tan ying meng hen tu wei Sun Jinglan nü shi zuo (er shou) 詩鈔.3b
詩 shi: 芙霞以詩告別纏綿悱惻情見乎詞因以長歌慰之不自知詞之冘繁也: Fuxia yi shi gao bie chan mian fei ce qing jian hu ci yin yi chang ge wei zhi bu zi zhi ci zhi you fan ye 詩鈔.4a
詩 shi: 春日雜詠(二首): Chun ri za yong (er shou) 詩鈔.5a
詩 shi: 芙霞臨行口占送別: Fu xia lin xing kou zhan song bie 詩鈔.5b
詩 shi: 春歸: Chun gui 詩鈔.5b
詩 shi: 午日寄芙霞代柬: Wu ri ji Fuxia dai jian 詩鈔.5b
詩 shi: 又絕句: You jue ju 詩鈔.6a
詩 shi: 中秋寄芙霞: Zhong qiu ji Fuxia 詩鈔.6a
詩 shi: 夏日於堂後改築: Xia ri yu tang hou gai zhu 詩鈔.6b
詩 shi: 慧兒亡後觸目傷心聊成短章以誌悲感(四首): Hui er wang hou chu mu shang xin liao cheng duan zhang yi zhi bei gan (si shou) 詩鈔.6b
詩 shi: 秋日病起: Qiu ri bing qi 詩鈔.7a
詩 shi: 晚泊金山: Wan bo Jin Shan 詩鈔.7b
詩 shi: 懷遠(其一): Huai yuan (qi yi) 詩鈔.8a
詩 shi: 懷遠(其二): Huai yuan (qi er) 詩鈔.8a
詩 shi: 秋日寄大兄: Qiu ri ji da xiong 詩鈔.8a
詩 shi: 余自丙子歲迄今俗事紛繁筆牀墨匣久已拋離戊寅秋臥病兩月倚枕無聊題此少遣岑寂(二首): Yu zi bing zi sui qi jin su shi fen fan bi chuang mo xia jiu yi pao li wu yin qiu wo bing liang yue yi zhen wu liao ti ci shao qian cen ji (er shou) 詩鈔.8b
詩 shi: 寄芙霞: Ji Fuxia 詩鈔.9a
詩 shi: 兩妹遷居(二首): Liang mei qian ju (er shou) 詩鈔.9b
詩 shi: 離情: Li qing 詩鈔.10a
詩 shi: 繫船(二首): Xi chuan (er shou) 詩鈔.10b
詩 shi: 寄外: Ji wai 詩鈔.10b
詩 shi: 柳眼: Liu yan 詩鈔.11a
詩 shi: 暮春懷長兄: Mu chun huai zhang xiong 詩鈔.11b
詩 shi: 癸末冬日濡江閨秀遇水災隨母攜弱女幼弟至錫乞食市間北里少年窺其豔挑以游辭閨秀怒題詩於壁向吳門而去詩後署黃葉村菊婢一時和者甚眾(二首): Gui mo dong ri Ru Jiang gui xiu yu shui zai sui mu xie ruo nu you di zhi Xi qi shi shi jian bei li shao nian kui qi yan tiao yi you ci gui xiu nu ti shi yu bi xiang wu men er qu shi hou shu Huangye Cun Jubi yi shi he zhe shen zhong (er shou) 詩鈔.11b
詩 shi: 九日有懷邗江兼憶粵游兄弟(二首): Jiu ri you huai Han Jiang jian yi Yue you xiong di (er shou) 詩鈔.12b
詩 shi: 秋日有懷: Qiu ri you huai 詩鈔.12b
詩 shi: 春曉: Chun xiao 詩鈔.13a
詩 shi: 早春: Zao chun 詩鈔.13b
詩 shi: 上巳日出游: Shang si ri chu you 詩鈔.13b
詩 shi: 暮春寄遠: Mu chun ji yuan 詩鈔.14a
詩 shi: 和子久三弟初夏原韻: He Zijiu san di chu xia yuan yun 詩鈔.14b
詩 shi: 午日偶成: Wu ri ou cheng 詩鈔.14b
詩 shi: 秋夜對月: Qiu ye dui yue 詩鈔.15a
詩 shi: 武陵才女李佩湘自維揚返棹舟過梁溪訪薌霞女冠於永興菴贈以七絕二首其詞清婉次韻和之: Wuling cai nü Li Peixiang zi Weiyang fan zhao zhou guo Liangxi fang Xiangxia nü guan yu Yong xing an zeng yi qi jue er shou qi ci qing wan ci yun he zhi 詩鈔.15a
詩 shi: 得信芳大姊訃音詩以志痛(二首): De Xinfang da zi fu yin zhi tong (er shou) 詩鈔.15b
詩 shi: 秋夜即事(二首): Qiu ye ji shi (er shou) 詩鈔.16a
詩 shi: 木蘭從軍(三首): Mulan cong jun (san shou) 詩鈔.16b
詩 shi: 月夜歸舟: Yue ye gui zhou 詩鈔.17a
詩 shi: 復送子陳弟之揚: Fu song Zichen di zhi Yang 詩鈔.17b
詩 shi: 春望(二首): Chun wang (er shou) 詩鈔.18a
88 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )