Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu Xuzeng]

朱續曾(1749-1824)﹐男﹐字序之﹐號芝園﹐又名似堂﹐江寧人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《璞疑詩集》。《清人詩文集總目提要》864頁有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu Xuzeng

[show details]

[hide texts]
Writings of 朱續曾 Zhu Xuzeng﹕
In 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本 Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty)
詩 shi: (五言古詩): (Wu yan gu shi) 1.5b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )