Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Baozhen]

陳葆貞﹐清嘉慶道光人﹐女﹐字靜宜﹐嘉善人(今浙江嘉善)。Related Materials: 著有 《綺餘室吟草》。《嘉善縣志》《兩浙輶軒續錄》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Baozhen

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳葆貞 Chen Baozhen﹕
In 綺餘書室詩稿:一卷(清陳葆貞撰)。清道光咸豐年間(1821-1861)抄本 Qi yu shu shi shi gao:1 juan (by Chen Baozhen, Qing Dynasty)
詩 shi: 夏日偶成: Xia ri ou cheng 詩稿.1a
詩 shi: 四月廿一日自玉山過嶺至常山書寄大嫂暨二姊: Si yue nian yi ri zi Yushan guo ling zhi Changshan shu ji da sao ji er zi 詩稿.1b
詩 shi: 李鄴侯: Li Yehou 詩稿.1b
詩 shi: 七夕詞為賓州陸氏女作(五首): Qi xi ci wei Bin Zhou Lu shi nü zuo (wu shou) 詩稿.2a
詩 shi: 代題幽篁獨坐圖: Dai ti You huang du zuo tu 詩稿.2a
詩 shi: 聞雁有懷大兄: Wen yan you huai da xiong 詩稿.3a
詩 shi: 春日送外子赴粵: Chun ri song wai zi fu Yue 詩稿.3a
詩 shi: 秋夜對月有懷外子(二首): Qiu ye dui yue you huai wai zi (er shou) 詩稿.3b
詩 shi: 聞粵中有警寄外(二首): Wen Yue zhong you jing ji wai (er shou) 詩稿.4a
詩 shi: 汪湘華三妹將之江右省親索詩送別賦贈二首: Wang Xianghua san mei jiang zhi jiang you xing qin suo shi song bie fu zeng er shou 詩稿.4b
詩 shi: 卓文君: Zhuo Wenjun 詩稿.5a
詩 shi: 王陵母: Wang Ling mu 詩稿.5a
詩 shi: 楊太真: Yang Taizhen 詩稿.5b
詩 shi: 王昭君: Wang Zhaojun 詩稿.5b
詩 shi: 秋日寄懷外子(四首): Qiu ri ji huai wai zi (si shou) 詩稿.6a
詩 shi: 書吳梅村先生詩後: Shu Wu Meicun xian sheng shi hou 詩稿.6a
詩 shi: 茝兒年四歲性好識字戲作數語示之: Chai er nian si sui xing hao shi zi xi zuo shu yu shi zhi 詩稿.7b
詩 shi: 肖梅姪屬題美人捲簾圖(二首): Xiao Mei zhi zhu ti Mei ren juan lian tu (er shou) 詩稿.7b
詩 shi: 窺鏡有感: Kui jing you gan 詩稿.8a
詩 shi: 保陽寓中作示外子(三首): Baoyang yu zhong zuo shi wai zi (san shou) 詩稿.8b
詩 shi: 征人怨擬古: Zheng ren yuan ni gu 詩稿.8b
In 綺餘室吟草:一卷(清陳葆貞撰)。清同治十三年(1874)嫏嬛別館刻本 Qi yu shi yin cao: 1 juan (by Chen Baozhen, Qing dynasty)
詩 shi: 夏日偶成: Xia ri ou cheng 吟草.1a
詩 shi: 保陽旅寓書懷: Baoyang lü yu shu huai 吟草.1a
詩 shi: 乙卯冬送外南旋: Yi mao dong song wai nan xuan 吟草.2a
詩 shi: 雜詩二首: Za shi er shou 吟草.2b
詩 shi: 舟中月夜: Zhou zhong yue ye 吟草.3a
詩 shi: 秋夜對月憶外: Qiu ye dui yue yi wai 吟草.3a
詩 shi: 聞粵警寄外: Wen Yue jing ji wai 吟草.3b
詩 shi: 感懷二首: Gan huai er shou 吟草.3b
詩 shi: 送汪湘華姊省親江右二首: Song Wang Xianghua zi xing qin jiang you er shou 吟草.4a
詩 shi: 秋日寄外京師四首: Qiu ri ji wai jing shi si shou 吟草.4b
詩 shi: 對月偶成: Dui yue ou cheng 吟草.6a
詩 shi: 憶梅四首:惠州梅 惠州羅浮山有梅花村花極盛予髫年隨侍庭闈曾于其間小住三月后因他徙遂不復此游: Yi mei si shou:Huizhou mei Huizhou Luofu shan you Mei hua cun hua ji sheng yu tiao nian sui shi ting wei ceng yu qi jian xiao zhu san yue hou yin ta xi sui bu fu ci you 吟草.6a
詩 shi: 憶梅四首:廣州梅 廣州粵秀山景為一城之最慶蕉園將軍于其上建吟風閣植梅萬株予每于春初攜伴往遊今粵中數經兵火閣亦荒廢: Yi mei si shou:Guangzhou mei Guangzhou Yuexiu shan jing wei yi cheng zhi zui Qing jiao yuan jiang jun yu qi shang jian Yin feng ge zhi mei wan zhu yu mei yu chun chu xie ban wang you jin Yue zhong shu jing bing huo ge yi huang fei 吟草.6b
詩 shi: 憶梅四首:揚州梅 予昔訪所親于維揚共飲梅花樹下近年郡城為賊所陷花亦遭毀: Yi mei si shou:Yangzhou mei Yu xi fang suo qin yu Weiyang gong yin mei hua shu xia jin nian jun cheng wei zei suo xian hua yi zao hui 吟草.7a
詩 shi: 憶梅四首:烏戌梅 烏戌舊居有梅一樹晨昏相對如影隨形北游十四年每值歲寒輒生故園之想: Yi mei si shou:Wuxu mei Wu xu jiu ju you mei yi shu chen hun xiang dui ru ying sui xing bei you shi si nian mei zhi sui han zhe sheng gu yuan zhi xiang 吟草.7b
詩 shi: 魏榆雨夜寄懷湘佩姊: Weiyu yu ye ji huai Xiangpei zi 吟草.8a
詩 shi: 代題幽篁獨坐圖: Dai ti You huang du zuo tu 吟草.8b
詩 shi: 七夕詞三首賓州陸氏作 氏適覃以七夕為夫所棄: Qi xi ci san shou bin zhou lu shi zuo shi shi tan yi qi xi wei fu suo qi 吟草.8b
詩 shi: 王陵母: Wang ling mu 吟草.9a
詩 shi: 卓文君: Zhuo Wenjun 吟草.9a
詩 shi: 王昭君: Wang Zhaojun 吟草.9b
詩 shi: 楊太真: Yang Taizhen 吟草.9b
詩 shi: 潘妃: Pan fei 吟草.9b
詩 shi: 保陽寓中呈外子二首: Baoyang yu zhong cheng wai zi er shou 吟草.10a
詩 shi: 贈沈湘佩夫人: Zeng Shen Xiangpei fu ren 吟草.10a
詩 shi: 思鄉雜感(二首): Si xiang za gan (er shou) 吟草.10b
47 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )