Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Caizao]

王采藻﹐女﹐字錡香﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 《儀宋齋詩存》。《江蘇通志稿列女志》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Caizao

[show details]

[hide texts]
Writings of 王采藻 Wang Caizao﹕
In 棣華館詩課:十二卷(清張晉禮輯)。清道光三十年(1850)武昌官署棣華館刻本 Di hua guan shi ke: 12 juan (by Zhang Jinli, Qing Dynasty)
詩 shi: 又(二首): You (er shou) 卷二3b
詩 shi: 題畫雜詩:梅(二首): Ti hua za shi: mei (er shou) 卷四8b
詩 shi: 題畫雜詩:綠梅: Ti hua za shi: lü mei 卷四8b
詩 shi: 題畫雜詩:杏花: Ti hua za shi: xing hua 卷四9a
詩 shi: 題畫雜詩:梨花: Ti hua za shi: li hua 卷四9a
詩 shi: 題畫雜詩:桃花: Ti hua za shi: tao hua 卷四9a
詩 shi: 題畫雜詩:玉蘭: Ti hua za shi: yu lan 卷四9a
詩 shi: 題畫雜詩:繡毬: Ti hua za shi: xiu qiu 卷四9b
詩 shi: 題畫雜詩:海棠: Ti hua za shi: hai tang 卷四9b
詩 shi: 題畫雜詩:杜鵑: Ti hua za shi: du juan 卷四9b
詩 shi: 題畫雜詩:虞美人: Ti hua za shi: yu mei ren 卷四10a
詩 shi: 題畫雜詩:荷花: Ti hua za shi: he hua 卷四10a
詩 shi: 題畫雜詩:白蓮: Ti hua za shi: bai lian 卷四10a
詩 shi: 題畫雜詩:紫薇: Ti hua za shi: zi wei 卷四10a
詩 shi: 題畫雜詩:鳳仙: Ti hua za shi: feng xian 卷四10b
詩 shi: 題畫雜詩:美人蕉: Ti hua za shi: mei ren jiao 卷四10b
詩 shi: 題畫雜詩:秋海棠: Ti hua za shi: qiu hai tang 卷四10b
詩 shi: 題畫雜詩:桂: Ti hua za shi: gui 卷四11a
詩 shi: 題畫雜詩:蓼: Ti hua za shi: liao 卷四11a
詩 shi: 題畫雜詩:菊: Ti hua za shi: ju 卷四11a
詩 shi: 題畫雜詩:落花(二首): Ti hua za shi: luo hua (er shou) 卷四11b
詩 shi: 新月: Xin yue 卷六1b
詩 shi: 新雨: Xin yu 卷六1b
詩 shi: 新柳: Xin liu 卷六1b
詩 shi: 新竹: Xin zhu 卷六2a
詩 shi: 新泉: Xin quan 卷六2a
詩 shi: 新火: Xin huo 卷六2a
詩 shi: 新鶯: Xin ying 卷六2a
詩 shi: 新蟬: Xin chan 卷六2b
詩 shi: 又(四首):對鏡簪花: You (si shou): dui jing zan hua 卷六5b
詩 shi: 又(四首):倚欄垂釣: You (si shou): yi lan chui diao 卷六5b
詩 shi: 又(四首):捲簾待燕: You (si shou): juan lian dai yan 卷六5b
詩 shi: 又(四首):剪燈聽雨: You (si shou): jian deng ting yu 卷六6a
詩 shi: 苦雨遣悶和紫畦(四首): Ku yu qian men he Zi qi (si shou) 卷六9a
詩 shi: 又(四首): You (si shou) 卷六11a
詩 shi: 又(二首): You (er shou) 卷六13b
詩 shi: 新秋(四首): Xin qiu(si shou) 卷七1a
詩 shi: 又(八首):秋雲: You(ba shou): qiu yue 卷七4b
詩 shi: 又(八首):秋月: You(ba shou): qiu yue 卷七4b
94 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )