Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qiu Xinru]

邱心如(1805?-1873後)﹐女﹐淮陰人(今江蘇淮陰)。Related Materials: 著有 《筆生花》四卷。《中國俗文學史》有著錄。有陳同勳, 雲腴女士。

Search the China Biographical Database for further information on Qiu Xinru

[show details]

[hide texts]
Writings of 邱心如 Qiu Xinru﹕
In 繪圖筆生花: 十六卷三十二回(清邱心如撰)。清光緒二十六年(1900)上海書局石印本 Hui tu Bi sheng hua: 16 juan 32 hui (by Qiu Xinru, Qing Dynasty)
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚: Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun 卷一1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二回 悔連姻佳人擲玉 遭侮弄才子遺珠 促行期匆忙畢吉 憐病體鄭重登途: Di er hui Hui lian yin jia ren zhi yu Zao wu nong cai zi yi zhu Cu xing qi cong mang bi ji Lian bing ti zheng zhong deng tu 卷一11b
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚: Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun 卷一11b
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二回 悔連姻佳人擲玉 遭侮弄才子遺珠 促行期匆忙畢吉 憐病體鄭重登途: Di er hui Hui lian yin jia ren zhi yu Zao wu nong cai zi yi zhu Cu xing qi cong mang bi ji Lian bing ti zheng zhong deng tu 卷一12a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第三回 平山堂才抒短錦 宜凉館艷集群花 文少霞求婚淑媛 姜顯仁愛繼嬌娃: Di san hui Ping shan tang cai shu duan jin Yi liang guan yan ji qun hua Wen Shaoxia qiu hun shu yuan Jiang Xianren ai ji jiao wa 卷二1a
33 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )