Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Lian Linsheng]

梁麟生﹐清康熙人﹐男﹐字霛長﹐號城根﹐順德人(今廣東順德)。Related Materials: 著有 《藥房詩稿》。《清人詩文集總目提要》頁403有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Lian Linsheng

[show details]

[hide texts]
Writings of 梁麟生 Lian Linsheng﹕
In 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本 Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty)
詩 shi: 百花冢(二首): Bai hua zhong (er shou) 卷五6b
詩 shi: 夜泊沙腰讀張二喬蓮香集: Ye bo Shayao du Zhang Erqiao Lian xiang ji 卷五7a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )