Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
侯芝(約1760-約1829)﹐女﹐字香葉﹐上元人(今江蘇南京)。《歷代婦女著作考》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 侯芝 ﹕
In 繪圖續再生緣: 十六卷十六回(清侯芝改訂)。上海錦章圖書局石印 Hui tu Xu Zai sheng yuan: 16 juan 16 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty)
詩 shi: 繪圖續再生緣題詞: Hui tu xu zai sheng yuan ti ci 題詞
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第一回 倦宵衣早年傳大寶 返初服二老歸故鄉: Di yi hui Juan xiao yi zao nian chuan da bao Fan chu fu er lao gui gu xiang 卷一1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第二回 逞雄才姊妹小口角 全帝德左右立昭陽: Di er hui Cheng xiong cai zi mei xiao kou jiao Quan di de zuo you li zhao yang 卷二1a
文﹕彈詞 Wen: Tan ci: 第三回 慟終天夫婦雙廬墓 憐苦節琴瑟兩參商: Di san hui Tong zhong tian fu fu shuang lu mu Lian gu jie qin se liang shen shang 卷三1a
98 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )