Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Shiding]

張實定(1712-1778)﹐男﹐字聞學﹐號香山老人﹐松江人(今上海松江)。彭紹升《一行居集.聞學禪師語錄敘》《二林居集》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Shiding

[show details]

[hide texts]
Writings of 張實定 Zhang Shiding﹕
In 瓊樓吟稿:一卷(清陶善撰)。清光緒九年(1883)刻本 Qiong lou yin gao: 1 juan (by Tao Shan, Qing Dynasty)
詩 shi: 三房孫希洛婦陶氏為葦齋翁孫女好學工詩兼修淨業年二十五而殀詩以傷之: San fang sun Xiluo fu Tao shi wei Weizhai weng sun nü hao xue gong shi jian xiu Jing ye nian er shi wu er yao shi yi shang zhi 後錄1a
詩 shi: 其二(三房孫希洛婦陶氏為葦齋翁孫女好學工詩兼修淨業年二十五而殀詩以傷之): Qi er (San fang sun Xiluo fu Tao shi wei Weizhai weng sun nü hao xue gong shi jian xiu Jing ye nian er shi wu er yao shi yi shang zhi) 後錄1a
詩 shi: 其三(三房孫希洛婦陶氏為葦齋翁孫女好學工詩兼修淨業年二十五而殀詩以傷之): Qi san (San fang sun Xiluo fu Tao shi wei Weizhai weng sun nü hao xue gong shi jian xiu Jing ye nian er shi wu er yao shi yi shang zhi) 後錄1b
詩 shi: 其四(三房孫希洛婦陶氏為葦齋翁孫女好學工詩兼修淨業年二十五而殀詩以傷之) : Qi si (San fang sun Xiluo fu Tao shi wei Weizhai weng sun nü hao xue gong shi jian xiu Jing ye nian er shi wu er yao shi yi shang zhi) 後錄1b
4 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )