Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi Fuzhen]

史福貞﹐清末民國人﹐女﹐字芙珍﹐山陰人(今浙江紹興)

Search the China Biographical Database for further information on Shi Fuzhen

[show details]

[hide texts]
Writings of 史福貞 Shi Fuzhen﹕
In 飛素閣遺詩:一卷(清梁靄撰)。光緒二十六年庚子(1900)刊本 Fei su ge yi shi:yi juan (Qing Liang Ai zhuan)
詩 shi: 史福貞題辭: Shi Fuzhen ti ci 題詞5a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )