Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Cheng Lianfang]

程聯芳﹐清末民國人﹐男﹐字棣華﹐上海人(今上海上海)

Search the China Biographical Database for further information on Cheng Lianfang

[show details]

[hide texts]
Writings of 程聯芳 Cheng Lianfang﹕
In 飛素閣遺詩:一卷(清梁靄撰)。光緒二十六年庚子(1900)刊本 Fei su ge yi shi:yi juan (Qing Liang Ai zhuan)
詩 shi: 程聯芳題辭(二首): Cheng Lianfang ti ci (er shou) 題詞2a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )