Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hu Xiuwen]

胡秀溫﹐清康熙雍正人﹐女﹐荊門人(今湖北荊門)。Related Materials: 著有 《筠心閣詩》。擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有吳家騏﹐王如琰序﹐戴俊撰傳略。

Search the China Biographical Database for further information on Hu Xiuwen

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 胡秀溫 Hu Xiuwen ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 胡秀溫 Hu Xiuwen )
[ remarks and biographies on 胡秀溫 Hu Xiuwen ]
《歷代婦女著作考》 P. 440 著錄 作者: 胡文楷
論胡秀溫詩 Lun Hu Xiuwen shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
胡秀溫[略傳] Hu Xiuwen [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (1 texts)]

( Back )