Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Zhuohan]

李倬漢﹐清宣統至民國人﹐男﹐番禺人(今廣東番禺)

Search the China Biographical Database for further information on Li Zhuohan

[show details]

[hide texts]
Writings of 李倬漢 Li Zhuohan﹕
In 古香閣全集:四卷(清葉璧華撰)。清光緒二十九年(1903)嘉應刻本 Gu xiang ge quan ji:si juan (by Ye Bihua, Qing Dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 讀古香閣詩卷書後 七言: Du Gu xiang ge shi juan shu hou qi yan 序6a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )