Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chu Yuanjin]

禇元晉﹐清道光咸豐人﹐男﹐字錫之﹐山陰人(今浙江紹興)

Search the China Biographical Database for further information on Chu Yuanjin

[show details]

[hide texts]
Writings of 禇元晉 Chu Yuanjin﹕
In 綠雲山房詩草:二卷(清勞蓉君撰)。光緒四年戊寅(1878)刊本 Lü yun shan fang shi cao: 2 juan (by Lao Rongjun, Qing dynasty)
詩 shi: 題詞(四首): Ti ci (si shou) 卷終7a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )