Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Ruocai]

張若采(1763-?)﹐男﹐字谷漪﹐號子白﹐婁縣人(今上海松江)。Related Materials: 著有 《梅屋詩鈔》。《晚晴簃詩匯》(卷107)有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Ruocai

[show details]

[hide texts]
Writings of 張若采 Zhang Ruocai﹕
In 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本 Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
詩 shi: 題珊珊夫人鶯湖載月圖(四首): Ti Shanshan fu ren Ying hu zai yue tu (si shou) 題詞7b
詩 shi: 題天平攬勝圖(四首): Ti Tianping lan sheng tu (si shou) 題詞10a
詩 shi: 題柳陰雙槳圖(四首) : Ti Liu yin shuang jiang tu (si shou) 題詞10b
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )