Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi Qinglai]

時慶萊﹐清同治光緒人﹐男﹐字蓬仙﹐儀徵人(今江蘇儀徵)。Related Materials: 著有 《鐵石亭詩鈔》八卷。

Search the China Biographical Database for further information on Shi Qinglai

[show details]

[hide texts]
Writings of 時慶萊 Shi Qinglai﹕
In 錦霞閣詩集:五卷,詞集:一卷(清包蘭瑛撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本 Jin xia ge shi ji:5 juan, Ci ji:yi juan (by Bao Lanying, Qing dynasty)
文﹕題辭 Wen: Ti ci: 奉題芙鏡仁世兄淑配者香夫人錦霞閣吟稿即祈儷政(二首): Feng ti Fujing ren shi xiong shu pei Zhexiang fu ren Jing xia ge yin gao ji qi li zheng (er shou) 題辭5a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )