Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Baoguang]

楊葆光(1830-1912)﹐男﹐字古醞﹐號蘇庵﹐婁縣人(今上海松江)。Related Materials: 著有 《蘇庵詩文錄》十六卷。《晚晴簃詩匯·卷一六八》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yang Baoguang

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 楊葆光 Yang Baoguang ]
佩珊珊室詩存:一卷(清王紉佩撰)。光緒十九年(1893)刊本
Pei shan shan shi shi cun:1 jun (Wang Renpei, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊葆光 Yang Baoguang )
錦霞閣詩集:五卷,詞集:一卷(清包蘭瑛撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本
Jin xia ge shi ji:5 juan, Ci ji:yi juan (by Bao Lanying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊葆光 Yang Baoguang )
浣仙詩草:一卷(清范薇撰)。清光緒十八年(1892)刻本
Huan xian shi cao: 1 juan (by Fan Wei, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 楊葆光 Yang Baoguang )
[ Correspondence, etc. ]
上楊古醖先生(二首之一) Shang Yang Guyun xian shen (er shou zhi yi)  作者﹕包蘭瑛 Bao Lanying
賀楊古醖封翁葆光八秩重游泮水並引(二首) He Yang Guyun feng weng Baoguang ba yi chong you pan shui bing ying (er shou)  作者﹕包蘭瑛 Bao Lanying
賀楊古醖封翁葆光八秩重游泮水並引(二首) He Yang Guyun feng weng Baoguang ba yi chong you pan shui bing ying (er shou)  作者﹕朱兆蓉 Zhu Zhaorong
古醖先生游杭將歸賦詩贈行並上書請贄 Guyun xian sheng you Hang jiang gui fu shi zeng xing bing shang shu qing zhi  作者﹕包蘭瑛 Bao Lanying

[show texts (3 texts)]

( Back )