Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Lin Shoutu]

林壽圖(1822-1898 )﹐男﹐字恭三﹐號黃鵠山人﹐又名穎叔﹐侯官人(今福建閩侯)。Related Materials: 著有 《榕蔭談屑》、《啓東錄》、《黃鵠山人詩抄》、《華山游草》。《清朝碑傳全集》(4冊 ,3283-3285)有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Lin Shoutu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 林壽圖 Lin Shoutu ]
綠槐書屋詩稿:三卷(清張綸英撰)。同治七年戊辰(1868)重刊本
Lü huai shu wu shi gao: 3 juan (by Zhang Lunying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 林壽圖 Lin Shoutu )
繭窩遺詩:三卷(清張印撰)。民國三年(1914) 利福公司鉛印本
Jian wo yi shi: 3 juan (by Zhang Yin, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 林壽圖 Lin Shoutu )
[ Correspondence, etc. ]
夫子植海棠於寄園詩以紀之翌日復以二株置庭前索余作因次元韻 Fu zi zhi hai tang yu Ji yuan shi yi ji zhi yi ri fu yi er zhu zhi ting qian suo yu zuo yin ci yuan yun  作者﹕張印 Zhang Yin
夫子為述閩中甲午大水即用紀事元韻 Fu zi wei shu Minzhong jia wu da shui ji yong ji shi yuan yun  作者﹕張印 Zhang Yin
送外赴盧溝橋抽查漕糧 Song wai fu Lu gou qiao chou cha cao liang   作者﹕張印 Zhang Yin
夫子九日遊黑窰廠歸以詩見示作此廣之 Fu zi jiu ri you hei yao chang gui yi shi jian shi zuo ci guang zhi   作者﹕張印 Zhang Yin
寄外(二首) Ji wai(二首)  作者﹕張印 Zhang Yin

[show texts (2 texts)]

( Back )