Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiao shi (Liu sheng qi)]

焦氏(劉生妻)(?-1755)﹐女﹐江寧人(今江蘇南京)。國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Jiao shi (Liu sheng qi)

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )