Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Zhaohan]

張昭漢(1884-1965)﹐女﹐字漱芳﹐又名默君﹐湘鄉人(今湖南湘鄉)。Related Materials: 著有 《白華草堂詩》六卷,《玉尺樓詩》一卷。《清人詩文集總目提要》有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Zhaohan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 張昭漢 Zhang Zhaohan ]
白華草堂詩:六卷,玉尺樓詩:一卷(清張昭漢撰)。民國二十三年(1934)刊本
Bai hua cao tang shi: 6 juan, Yu chi lou shi: 1 juan(by Zhang Zhaohan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張昭漢 Zhang Zhaohan )
[ Correspondence, etc. ]
丁巳春默兒探梅鄧尉得詩甚多歸以示余爰和二絕 Ding si chun Mo er tan mei Deng wei de shi shen duo gui yi shi yu yuan he er jue  作者﹕何承徽 He Chenghui

[show texts (236 texts)]

( Back )