Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhou Changsen]

周長森﹐清人﹐男﹐字蓮叔﹐江寧人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《蒞官日記》。

Search the China Biographical Database for further information on Zhou Changsen

[show details]

[hide texts]
Writings of 周長森 Zhou Changsen﹕
In 碧桃花館詩鈔:一卷, 繡餘閣詩草:一卷(清石錦繡撰)。同治五年(1866)刻本 Bi tao hua guan shi chao:1 juan, Xiu yu ge shi cao:1 juan (Shi Jinxiu, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 序: Xu 序.1a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )