Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ He Chenghui]

何承徽(1857-1941)﹐女﹐字懿生﹐衡陽人(今湖南衡陽)。Related Materials: 著有 《儀孝堂詩集》。《販書偶記》有著錄。有譚延闓序,黎元洪題辭。

Search the China Biographical Database for further information on He Chenghui

[show details]

[hide texts]
Writings of 何承徽 He Chenghui﹕
In 儀孝堂詩集:一卷(清何承徽撰)。一九一七年鉛印本 Yi xiao tang shi ji: 1 juan (He Chenghui, QIng dynasty)
詩 shi: 曉春辭: Xiao chun ci 1.1a
詩 shi: 明宵辭懷五姊: Ming xiao ci huai wu zi 1.1a
詩 shi: 秋浦歌(二首): Qiu pu ge (er shou) 1.1a
詩 shi: 靜夜曲: Jing ye qu 1.1b
詩 shi: 擬陶靖節: Ni Tao Jingjie 1.1b
詩 shi: 擬謝宣城: Ni Xie Xuancheng 1.1b
詩 shi: 遊俠篇: You xia pian 1.2a
詩 shi: 秋閨感懷寄伯純: Qiu gui gan huai ji Bochun 1.2a
詩 shi: 春雨懷君玉: Chun yu huai Junyu 1.2a
詩 shi: 月夜獨酌呈外子: Yue ye du zhuo cheng wai zi 1.2b
詩 shi: 寄外子嘉禾: Ji wai zi Jiahe 1.2b
詩 shi: 柳: Liu 1.3a
詩 shi: 留別碩仙兄嫂榴笙姊: Liu bie Shuoxian xiong sao Liusheng zi 1.3a
詩 shi: 蕉窗曉霽: Jiao chuang xiao ji 1.3a
詩 shi: 題麓雲僊館圖: Ti Lu yun xian guan tu 1.3a
詩 shi: 擬蘇子瞻江上值雪用原韻: Ni Su Zizhan Jiang shang zhi xue yong yuan yun 1.3b
詩 shi: 擬杜工部嶽麓道林二寺行同伯純作: Ni Du gong bu Yue lu Dao lin er si xing tong Bochun zuo 1.4a
詩 shi: 上聲曲: Shang sheng qu 1.4b
詩 shi: 白頭翁: Bai tou weng 1.4b
詩 shi: 荷塘露坐: He tang lu zuo 1.4b
詩 shi: 題畫冊三首 桐陰聯唫: Ti hua ce san shou Tong yin lian yin 1.5a
詩 shi: 題畫冊三首 菊觴雅集: Ti hua ce san shou Ju shang ya ji 1.5a
詩 shi: 題畫冊三首 寒宵佐讀: Ti hua ce san shou Han xiao zuo du 1.5a
詩 shi: 落花篇: Luo hua pian 1.5b
詩 shi: 艾如張: Ai ru zhang 1.6a
詩 shi: 采蓮曲: Cai lian qu 1.6a
詩 shi: 秋宵辭: Qiu xiao ci 1.6a
詩 shi: 秋夜有懷五姊(三首): Qiu ye you huai wu zi (san shou) 1.6a
詩 shi: 烏棲曲: Wu qi qu 1.6b
詩 shi: 雁門太守行: Yan Men tai shou xing 1.6b
詩 shi: 河中之水: He zhong zhi shui 1.7a
詩 shi: 偶作呈外子: Ou zuo cheng wai zi 1.7a
詩 shi: 君玉遺以連環兼枉芳札久而不報昨晤省垣撫今感舊悵然有作: Junyu yi yi lian huan jian wang fang zha jiu er bu bao zuo wu xing yuan fu jin gan jiu chang ran you zuo 1.7a
詩 shi: 雁門太守行: Yan Men tai shou xing 1.7a
詩 shi: 塘上行: Tang shang xing 1.7b
詩 shi: 西齋作雨同外子: Xi zhai zuo yu tong wai zi 1.7b
詩 shi: 秋蘭篇: Qiu lan pian 1.7b
詩 shi: 偶作呈外子: Ou zuo cheng wai zi 1.7b
詩 shi: 題鍾貞女詩: Ti Zhong zhen nü shi 1.8a
詩 shi: 喜君至至: Xi Junzhi zhi 1.8a
詩 shi: 露坐同外子: Lu zuo tong wai zi 1.8a
詩 shi: 塘上行: Tang shang xing 1.8a
187 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )